Ustanovení pro WDS

Výstava bude probíhat podle výstavního řádu FCI. Výstavy se mohou zúčastnit jen psi zapsaní v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen dodržovat pořádek v areálu výstaviště. V případě, že by se výstava nekonala z důvodu zásahu vyšší moci, budou poplatky použity k uhrazení nákladů výstavy. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovi - za všechny tyto škody zodpovídá majitel.

Přijaté přihlášky budou potvrzené vstupním listem. Přihlášení je možné pouze pomocí on-line systému www.dogoffice.cz. Při registraci je potřeba mít nejdříve zřízen účet v systému, následně si založíte v části MOJI PSI, vašeho psa, přidáte přes DOKUMENTY kopii průkazu původu včetně části, kde je viditelně zapsán majitel. V této části také můžete přidat certifikáty nebo šampionáty, pokud budete hlásit do třídy pracovní, nebo šampionů. V případě nedoložení certifikátů pro třídu pracovní, případně šampionů, bude pes automaticky, bez upozornění, přeřazen do třídy otevřené.

Po úspěšné registraci vám přijde potvrzovací email, zároveň přihlášku vidíte v části - MOJE PŘIHLÁŠKY. Po dokončené registraci vám systém vygeneruje variabilní symbol pro platbu. Přihláška je platná pouze v případě, že je ZAPLACENÁ.

Pořadatel má právo bez uvedení důvodu nepřijmout psa na výstavu.

Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek nebo pomůcek. Povoleno je pouze stříhání, trimování, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na výstavě. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení z výstavy.

Majitelé psů s uděleným titulem BOB jsou povinni se zúčastnit se svými psy závěrečné přehlídky vítězů.

Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Na výstavě mohou být pořizovány fotografie a videa. Návštěvou akce divák souhlasí s tím, že může být předmětem fotografování a záznamů. Pokud si to nepřeje, může to explicitně oznámit fotografovi.

Vodění štěňat za účelem jejich prodeje na výstavě je zakázáno.

Rozhodčí jsou povinni vyloučit z posuzování agresivní a nezvladatelné psy.

Na výstavu nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Změny rozhodčích jsou vyhrazeny

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů porušení výstavních řádů a propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 3.000 Kč a to pouze v době konání výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy.

Veterinární podmínky

Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva.

Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes je v imunitě proti vzteklině.

Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Po dobu konání výstavy majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob.

Od 1. ledna 2020 je očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Více informací na webu Státní veterinární správy.

Vystavovatel je zodpovědný za ochranu a pohodu psa na výstavě. Je zakázané vystavovat psy situacím, při kterých dochází k jeho nepohodě a zdravotním komplikacím, jako např. ponechání psa v autě při exterémních teplotách v létě, či v zimě, nebo kruté zacházení se psem. Porušení tohoto zákazu povede k vyloučení psa, majitele a vystavovatele z výstavy.

Cestování se psy do ČR z členských států EU a z Norska - informace zde.

Cestování se psy do ČR z vyjmenovaných třetích zemí - informace zde.

Přehled výstavních tříd